Terms & Conditions

OBCHODNÍ PODMÍNKY Č. 1/2020

účinné od 25. 5. 2020, LKQ CZ a. s.

 1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.1.

Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností LKQ CZ a.s., s registrovaným sídlem Praha 9, Ocelářská 891/16, PSČ 190 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16801, IČO: 247 87 426; adresa pro doručování: LKQ CZ a.s., Praha 9 – Vysočany, Ocelářská 891/16, PSČ 190 00, tel.: 266 100 245, fax.: 266 100 248, e-mail: [email protected] („Společnost“) a Kupujícím vznikající v souvislosti s uzavřením Rezervační smlouvy, na základě které Společnost Kupujícímu po určitou dobu garantuje dostupnost Zboží na některém z prodejních míst Společnosti, a Kupní smlouvy, na základě které je Společnost povinna dodat Kupujícímu Zboží a Kupující je povinen Zboží převzít a zaplatit Společnosti Kupní cenu.

1.2.

Tyto Obchodní podmínky se stávají součástí každé Rezervační smlouvy a každé Kupní smlouvy, nedohodnou-li se Společnost a Kupující písemně jinak. Je-li mezi Společností a Kupujícím uzavřena písemná Rezervační smlouva, Kupní smlouva anebo Rámcová smlouva o dodávkách zboží, mají tyto písemné smlouvy, v případě rozporů mezi jejich ustanoveními a ustanoveními těchto Obchodních podmínek, přednost před zněním těchto Obchodních podmínek.

1.3.

Je-li Kupující Spotřebitelem, vztahují se na vzájemná práva a povinnosti mezi ním a Společností tyto Obchodní podmínky v nejvýše možném rozsahu, tak aby byla zachována všechna práva Spotřebitele v rozsahu požadovaném dle Občanského zákoníku a dalších právních předpisů. Existuje-li rozpor mezi těmito Obchodními podmínkami, Reklamačním řádem a Rezervační smlouvou či Kupní smlouvou, platí vždy ustanovení pro Spotřebitele nejvýhodnější.

 1. POJMY

2.1

V těchto Obchodních Podmínkách mají pojmy psané s velkým počátečním písmenem následující význam:

(a) „Ceník“ znamená aktuální ceník zboží ke dni uzavření Rezervační smlouvy či individuální Kupní smlouvy, který je zveřejněný na adrese www.autokelly.cz a rovněž k dostání na všech prodejních místech Společnosti. Kupující není povinen k odkupu zboží;

(b) „Dokumentace ke zboží“ znamená průvodní materiály, jako jsou návody k instalaci a montáži, technické specifikace, bezpečnostní listy apod., týkající se Zboží, které jsou v tištěné podobě poskytovány Kupujícímu. Veškerá Dokumentace ke zboží je rovněž dostupná v elektronické podobě na www.autokelly.cz.

(c) „E-shop“ znamená on-line obchod provozovaný Společností na www.autokelly.cz, kde může Kupující vyplněním objednávkového formuláře učinit on-line Rezervaci Zboží (Návrh na uzavření Rezervační smlouvy) na některém z prodejních míst Společnosti či on-line nákup Zboží (Návrh na uzavření Kupní smlouvy). Spotřebitel může Návrh na uzavření Kupní smlouvy on-line podat pouze ve smyslu článku 11.1 a 11.4 Obchodních podmínek;

(d) „Kupní cena“ znamená cenu určenou dle Ceníku platnou v okamžiku učinění Návrhu, kterou je Kupující povinen zaplatit Společnosti za dodané zboží. Kupní cena nezahrnuje dopravné ani Vratnou zálohu dle článku 9.1 Obchodních podmínek. Dopravné a Vratná záloha jsou splatné spolu s Kupní cenou v souladu s článkem 6;

(e) „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu uzavřenou dle těchto Obchodních podmínek v souladu s ustanoveními § 2079 a násl. Občanského zákoníku;

(f) „Kupující“ znamená Spotřebitele nebo Podnikatele, jenž se Společností uzavřel Rezervační smlouvu či Kupní smlouvu nebo učinil Návrh;

(g) „Návrh“ znamená návrh na uzavření Rezervační smlouvy nebo individuální Kupní smlouvy učiněný Kupujícím vůči Společnosti ve smyslu § 1731 Občanského zákoníku;

(h) „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

(i) „Obchodní podmínky“ znamenají tyto Obchodní podmínky účinné od uvedeného data účinnosti dle článku 13.8;

(j) „Podnikatel“ znamená ve smyslu § 420 a násl. Občanského zákoníku osobu, která uzavírá Rezervační smlouvu nebo Kupní smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání;

(k) „Prodejní místo“ znamená některé z prodejních míst Společnosti, jejichž aktuální seznam je na www.autokelly.cz;

(l) „Rámcová smlouva“ znamená písemnou rámcovou smlouvu o dodávkách Zboží, jejímž předmětem je spolupráce Společnosti a Podnikatele při pravidelných a dlouhodobých dodávkách Zboží Společností Podnikateli u a stanovení podmínek těchto dodávek;

(m) „Reklamační řád“ znamená Reklamační řád Společnosti;

(n) „Rezervace“ znamená bezplatnou nezávaznou rezervaci zboží vybraného Kupujícím na některém z prodejních míst Společnosti po dobu garantovanou Společností v rámci nákupního procesu. Poskytnutím Rezervace nedochází k uzavření Kupní smlouvy;

(o) „Rezervační smlouva“ znamená smlouvu o poskytnutí služby Rezervace uzavřenou na základě těchto Obchodních podmínek dle § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku;

(p) „Společnost“ má význam dle článku 1.1 těchto Obchodních podmínek;

(q) „Spotřebitel“ znamená Kupujícího, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Rezervační smlouvu či Kupní smlouvu se Společností nebo s ní jinak jedná;

(r) „Strany“ znamenají společné označení pro Společnost a Kupujícího. Každý z nich zvlášť pak dále jen jako „Strana“;

(s) „Zboží“ znamená výrobky, které jsou uvedeny v některém z katalogů Společnosti ve znění platném ke dni uzavření Rezervační smlouvy či Kupní smlouvy a jsou předmětem obou těchto smluv, případně jsou předmětem Rezervační smlouvy nebo Kupní smlouvy na základě přijatého Návrhu, ačkoli nejsou uvedeny v některém z katalogů Společnosti. Jedná se zejména o náhradní díly do automobilů, příslušenství a doplňky k automobilům, motorové oleje a maziva.

 1. UZAVŘENÍ REZERVAČNÍ SMLOUVY A KUPNÍ SMLOUVY

3.1

Rezervační smlouvu a Kupní smlouvu lze mezi Stranami uzavřít:

(a) písemně, tj. podpisem Rezervační smlouvy nebo Kupní smlouvy na jedné listině nebo učiněním písemného Návrhu Kupujícím a jeho písemným odsouhlasením Společností,

(b) ústně, tj. učiněním ústního Návrhu Kupujícím a jeho ústním odsouhlasením Společností,

(c) konkludentně, tj. kombinací písemného nebo ústního Návrhu Kupujícího a jeho ústního nebo písemného odsouhlasení Společností nebo jiným jednáním Společnosti a Kupujícího, ze kterého vyplývá vůle Stran uzavřít Rezervační smlouvu nebo vůle uzavřít Kupní smlouvu (například převzetím Zboží v obchodě a zaplacením Kupní ceny).

3.2

Rezervační smlouvu tak lze Spotřebitelem nebo Podnikatelem uzavřít on-line prostřednictvím E-shopu, osobně na některém z Prodejních míst, faxem, telefonicky nebo e-mailem. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že samotným uzavřením Rezervační smlouvy nedochází k uzavření Kupní smlouvy, ale pouze k časově omezené Rezervaci Zboží. Pro uskutečnění nákupu dříve

rezervovaného Zboží je nutné uzavřít Kupní smlouvu v souladu s články 3.1, 3.3, 3.4 resp. 3.5

Obchodních podmínek.

3.3

Kupní smlouvu může Podnikatel uzavřít osobně, na některém z Prodejních míst, telefonicky, faxem, e-mailem nebo on-line prostřednictvím E-shopu (za podmínek uvedených v článku 11 Obchodních podmínek).

3.4

Spotřebitel může Kupní smlouvou uzavřít osobně, na některém z Prodejních míst Společnosti, nebo on-line prostřednictvím E-shopu (za podmínek uvedených v článku 11 Obchodních podmínek).

3.5

Společnost je oprávněna v případě uzavírání Kupní smlouvy s Kupujícím odsouhlasit Návrh tím, že dodá Zboží na adresu uvedenou v Návrhu (a není-li adresa v Návrhu uvedena na adresu sídla, provozovny nebo bydliště Kupujícího); v takovém případě je Kupní smlouva uzavřena okamžikem dodání Zboží Kupujícímu.

3.6

Pro vyloučení pochybností si Strany sjednávají, že na akční Zboží se vztahují všechna ustanovení Kupní smlouvy i těchto Obchodních podmínek, pokud v nich není uvedeno jinak, bez jakéhokoli omezení.

3.7

Pro vyloučení pochybností Strany dále výslovně vylučují použití § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku, tudíž vystavení Zboží na E-shopu se nepovažuje za nabídku k uzavření Smlouvy s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Společnosti plnit.

 

 1. MÍSTO PLNĚNÍ, TERMÍNY DODÁNÍ

4.1

Místem plnění je místo sjednané v rámci nákupního procesu na E-shopu, zpravidla Prodejní místo nebo sídlo, provozovna či bydliště Kupujícího. Má-li Kupující více provozoven nebo bydlišť a nedohodnou-li se Strany jinak, je místem plnění provozovna nebo bydliště Kupujícího nejbližší Prodejnímu místu.

4.2

Společnost zajišťuje rozvoz Zboží několikrát denně ze svých regionálních prodejních skladů. Je-li místem plnění, dle dohody Stran, Prodejní místo, lze Zboží odebrat zpravidla ihned. Je-li místem plnění sídlo, provozovna nebo bydliště Kupujícího je lhůta dodání Zboží nejdéle druhý následující pracovní den od okamžiku uzavření Kupní smlouvy, pokud není výjimečně

u konkrétního Zboží uvedeno v E-shopu jinak.

 1. KUPNÍ CENA, DOPRAVNÉ, BALNÉ

5.1

Kupní ceny jsou uvedeny v Ceníku. Z Kupních cen poskytuje Společnost registrovaným Podnikatelům (autoservisům a prodejnám náhradních dílů) po předložení živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku slevu. Případné slevy jsou poskytovány na základě dosaženého obratu, který je mezi Stranami individuálně dohodnut.

5.2

Společnost si vyhrazuje právo na změny Kupních cen. Aktuální ceny jsou vždy uvedeny v E-shopu u příslušného Zboží. Bez souhlasu Kupujícího není možné měnit Kupní ceny u Zboží, na které byla uzavřena Rezervační smlouva nebo Kupní smlouva.

5.3

Za dodané Zboží je Kupující povinen zaplatit Společnosti Kupní cenu určenou podle Ceníku platného v době uzavření Kupní smlouvy, pokud se obě Strany výslovně nedohodly jinak. V pochybnostech či sporech platí, že Kupující je povinen zaplatit Kupní cenu uvedenou (případně spolu s dopravným) na faktuře/dodacím listu, jenž Kupující podepisuje při dodání Zboží.

5.4

V Kupní ceně zboží není zahrnuto dopravné. Je-li Zboží po uzavření Kupní smlouvy (s výjimkou uvedenou v článku 3.5 Obchodních podmínek) dodáváno přímo Společností, může být ke Kupní ceně připočteno dopravné za každý jednotlivý závoz dle platného ceníku.

5.5

Po uzavření Kupní smlouvy (s výjimkou uvedenou v článku 3.5 Obchodních podmínek) může Společnost použít k dodání Zboží Kupujícímu svého smluvního dopravce. V takovém případě bude ke Kupní ceně účtováno dopravné dle platného ceníku.

5.6

Není-li Zboží vyzvednuto Kupujícím v Prodejním místě, je Společnost povinna Zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý. Balné je již zahrnuto v Kupní ceně.

5.7

Dárkové poukazy platí na jednorázový odběr zboží v hodnotě poukazu včetně DPH na jakémkoliv z prodejních míst Společnosti. Dárkové poukazy není možné směnit za hotovost ani je kombinovat s dalšími slevami. V případě, že si zákazník vybere zboží v nižší hodnotě, než je nominální cena poukázky, Společnost nevrací hotovost ve výši nevyčerpané částky.

Dárkový poukaz je možné uplatnit pouze na sortiment se základní sazbou DPH po dobu jednoho roku od zakoupení Zboží.

 1. VLASTNICKÉ PRÁVO A SPLATNOST KUPNÍ CENY

6.1

Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem dodání Zboží. Vlastnické právo k dodanému Zboží přechází na Kupujícího až dnem úplného zaplacení Kupní ceny.

6.2

Kupní cena a cena za dopravu je splatná okamžikem dodání Zboží Kupujícímu, a to v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na účet Společnosti uvedený na faktuře/dodacím listu. Je-li mezi Společností a Kupujícím uzavřena Rámcová smlouva, je Kupní cena splatná dle podmínek uvedených v příslušné Rámcové smlouvě.

6.3

Je-li Kupující v prodlení s úhradou Kupní ceny, je Společnost oprávněna, pokud Kupní smlouva nestanoví něco jiného, požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky Kupní ceny za každý kalendářní den prodlení.

 1. GARANCE VRÁCENÍ ZBOŽÍ

7.1

Nad rámec zákonného práva z vadného plnění je Kupující oprávněn vrátit Společnosti nepoužité, kompletní a nepoškozené Zboží, které je v původním nepoškozeném obalu, pokud předloží Společnosti originál faktury/dodacího listu podepsaný Kupujícím, a to ve lhůtě do 90 dní ode dne dodání Zboží. Vrátí-li Kupující Zboží ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od data dodání Zboží, vzniká mu nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny ve výši 90 %. Vrátí-li Kupující Zboží ve lhůtě do 60 dnů kalendářních dnů od data dodání Zboží, vzniká mu nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny ve výši 75 %. Vrátí-li Kupující Zboží ve lhůtě do 90 kalendářních dnů od data dodání Zboží, vzniká mu nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny ve výši 50 %. Společnost má právo odmítnout přijetí vráceného Zboží, které není součástí jejího obvyklého sortimentu a které obstarala na žádost Kupujícího nebo které je v nabídce Společnosti (katalogu) označeno jako nevratné. Kupující vždy odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které

vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

7.2

Garancí vrácení zboží dle předchozího článku 7.1 Obchodních podmínek nejsou žádným způsobem dotčena práva Spotřebitele dle článků 11.5 až 11.8 Obchodních podmínek. To především znamená, že Spotřebitel je oprávněn od Kupní smlouvy dle § 1829 Občanského zákoníku ve smyslu článku 11.5 Obchodních podmínek odstoupit a má v těchto omezených případech dle § 1832 Občanského zákoníku právo na vrácení všech peněžních prostředků včetně nákladů na dodání, které od něho Společnost přijala, stejným způsobem.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE ZBOŽÍ

8.1

Vytknutí vad a veškeré reklamace se řídí Reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek, a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Reklamované Zboží je přijímáno na všech prodejních místech Společnosti, event. v sídle Společnosti, a to pouze ve lhůtě k uplatnění práv z vadného plnění, resp. záruční době. Reklamační řád a vzor reklamačního protokolu je uveřejněn na www.autokelly.cz. Společnost vyřídí reklamaci na místě, v odůvodněných případech do třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace. Nelze-li reklamaci posoudit reklamačním technikem Společnosti, bude reklamované Zboží zasláno k posouzení výrobci. V takovém případě se Společnost s Kupujícím dohodne na možném prodloužení lhůty pro vyřízení reklamace.

8.2

V souladu s § 2112 Občanského zákoníku neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemusí mu být právo z vadného plnění přiznáno. Uvedené platí též v případě nočních rozvozů. Společnost neodpovídá u Zboží prodávaného za nižší cenu za vady, pro které byla nižší cena ujednána, za opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které Zboží mělo při převzetí Kupujícím, za vady související s užíváním Zboží v rozporu s návodem k obsluze, či pokud to vyplývá z povahy věci. Práva z vadného plnění se nevztahují na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; obdobné podmínky platí i pro dobrovolnou záruku za jakost.

8.3

Za podmínky § 1924 Občanského zákoníku náleží Kupujícímu náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace.

 1. VRATNÉ ZÁLOHY, ZÁLOHY NA KUPNÍ CENU

9.1

Společnost prodává některé Zboží ve vratných obalech, případně některé části Zboží jsou vratné i po lhůtě dle článku 7.2 Obchodních podmínek (dále jen „Vratná záloha“). Vztahuje-li se na Zboží nebo obalový materiál Vratná záloha, je tato skutečnost (včetně výše Vratné zálohy) uvedena na faktuře/dodacím listu a tato Vratná záloha je připočtena ke Kupní ceně.

9.2

Kupujícímu vzniká nárok na vrácení Vratné zálohy po splnění následujících podmínek:

(a) Kupující vrátil obal (y), případně Zboží, na které se vztahuje Vratná záloha,

(b) Tyto obaly jsou v nepoškozeném stavu a v případě Zboží toto odpovídá požadavkům výrobce stanoveným pro repasované díly uvedeným v prodejní dokumentaci Společnosti a musí být vráceno v obalu výrobce,

(c) Kupující řádně uhradil Vratnou zálohu ve lhůtě splatnosti,

(d) Kupující nemá vůči Společnosti žádné splatné dluhy.

9.3

Společnost může při přijetí Rezervace na Zboží, které je nutno speciálně objednat u dodavatele Společnosti, požadovat po Kupujícím zaplacení zálohy na Kupní cenu do výše 50 % konečné Kupní ceny.

 1. PODMÍNKY ZPĚTNÉHO ODBĚRU VÝROBKŮ

10.1

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje Společnost zpětný odběr použitých výrobků na všech svých Prodejních místech, a to bezplatně a po celou pracovní dobu.

 1. NĚKTERÉ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ V E-SHOPU

11.1

Pomocí E-shopu může Kupující provést uzavření Kupní smlouvy na Zboží, s výjimkou Zboží, na které je uzavřena Rezervační smlouva, jak uvedeno dále. U některého Zboží je možné ze strany Spotřebitele provést pouze Rezervaci, nikoli uzavřít Kupní smlouvu; toto Zboží je v rámci E-shopu pro Kupujícího viditelně označeno (ikonou, piktogramem či jinak) nebo u tohoto Zboží není v rámci nákupního procesu umožněno dodání na určenou adresu Spotřebitele (je umožněno jen osobní převzetí na Prodejním místě). Uzavření Kupní smlouvy u tohoto sortimentu je následně ze strany Spotřebitele možné pouze na Prodejním místě, a to na základě předchozí Rezervace.

11.2

Rezervaci Zboží Kupující provede, vyplní-li veškeré předepsané údaje a náležitosti uvedené v objednávkovém formuláři dostupném na E-shopu. Společnost je vždy oprávněna v závislosti na charakteru Rezervace – množství Zboží, výše Kupní ceny apod., žádat Kupujícího o autorizaci Rezervace učiněné prostřednictvím E-shopu vhodným způsobem jako například

písemně nebo faxem (případně telefonicky). Rezervace učiněná prostřednictvím E-shopu se považuje za neplatnou v případě, že Kupující odmítne tuto autorizaci požadovaným způsobem provést. Společnost neprodleně potvrdí obdržení Rezervace, čímž dojde k platnému uzavření Rezervační smlouvy.

11.3

V případě Rezervace učiněné prostřednictvím E-shopu je Společnost oprávněna Rezervaci odmítnout a Kupující je oprávněn od uzavřené Rezervační smlouvy bezplatně odstoupit, a to až do doby uzavření Kupní smlouvy na rezervované Zboží některým ze způsobů dle článku 3 Obchodních podmínek.

11.4

V případě, že Kupující učiní prostřednictvím E-shopu objednávku Zboží, ve které zvolí jako způsob odběru Zboží doručení na adresu sídla, provozovny či bydliště Kupujícího, považuje se tato objednávka za Návrh a jejím potvrzením ze strany Společnosti dojde k uzavření Kupní smlouvy.

11.5

Je-li Kupující Spotřebitelem, má právo v případě, že objednal Zboží prostřednictvím E-shopu, mimo případy uvedené v § 1837 Občanského zákoníku a ve smyslu článku 11.1 Obchodních podmínek (Rezervace Zboží), odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí Zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí Kupující Společnosti písemně na adresu některého z prodejních míst Společnosti nebo e-mailem na [email protected]; pro tyto účely může zákazník využít vzorový formulář pro odstoupení, který je dostupný na www.autokelly.cz. Tímto ustanovením není jakkoli dotčena garance vrácení zboží dle článku 7 Obchodních podmínek.

11.6

Odstoupí-li Kupující, který je Spotřebitelem, od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od ní obdržel.

11.7

Odstoupí-li Kupující, který je Spotřebitelem, od Kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného Zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější

způsob dodání Zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost Kupujícímu náklady na dodání Zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Společnosti odeslal.

11.8

Zboží je Kupující, který je Spotřebitelem a odstoupil od Kupní smlouvy dle článku 11.5 Obchodních podmínek, povinen vrátit v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození Zboží při přepravě, v úplném stavu včetně veškerého příslušenství, které mu bylo dodáno společně se Zbožím. Kupující odpovídá Společnosti za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

11.9

Je-li Kupující Spotřebitelem, má právo v případě, že učinil Rezervaci on-line prostřednictvím E-shopu, na mimosoudní řešení případného sporu z Rezervační smlouvy uzavřené se Společností, jež může zahájit prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line (http://ec.europa.eu/consumers/odr).

11.10

Společnost si vyhrazuje právo ve výjimečných případech objednané Zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že E shop uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném Zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li Zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Společnost se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1

Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

12.2

Bližší podrobnosti o nakládání s osobními údaji Kupujících ze strany Společnosti jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů společnosti LKQ CZ a.s. https://www.lkq.cz/OsobniUdaje

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1

Strany se dohodly, že ustanovení těchto Obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek Kupujícího.

13.2

Obchodní podmínky jsou závazné pro Kupujícího a Společnost ode dne uzavření příslušné Rezervační smlouvy či Kupní smlouvy. Společnost je oprávněna Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit, doplňovat nebo zrušit vydáním nových obchodních podmínek, pokud vyplyne rozumná potřeba jejich změny. V případě uzavřené Rámcové smlouvy je Společnost povinna upozornit Kupujícího na datum účinnosti nového, změněného nebo doplněného znění obchodních podmínek a v dostatečném časovém předstihu přede dnem účinnosti změny, nejméně však 5 kalendářních dnů, zaslat Kupujícímu nové, změněné nebo doplněné znění obchodních podmínek. Pokud Kupující nejpozději ke dni předpokládané účinnosti změněných, doplněných nebo nových obchodních podmínek písemně nevyjádří svůj nesouhlas, platí, že s novým, změněným nebo doplněným zněním obchodních podmínek souhlasí a jsou vůči němu účinné dnem účinnosti změněných, doplněných nebo nových obchodních podmínek. Nesouhlasí-li Kupující s novým, změněným nebo doplněným zněním

obchodních podmínek, je oprávněn Rámcovou smlouvu ukončit na základě doručení tohoto nesouhlasu ve tříměsíční výpovědní době počínající běžet od doručení nesouhlasu Společnosti. Během této výpovědní doby platí mezi stranami stávající Obchodní podmínky. Během výpovědní doby, nejpozději však k jejímu poslednímu dni, jsou Strany povinny si uhradit vzájemné povinnosti vzniklé v souvislosti s plněním příslušné Rámcové smlouvy a jednotlivých Kupních smluv.

13.3

Podpisem Rezervační smlouvy, Kupní smlouvy nebo Rámcové smlouvy Kupující potvrzuje, že je s obsahem Obchodních podmínek v plném rozsahu seznámen a výslovně je přijímá, že je mu znám význam všech používaných pojmů a doložek a že veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek mohl rozumně očekávat.

13.4

Strany vylučují možnost uzavření Rezervační smlouvy, Kupní smlouvy nebo Rámcové smlouvy pro případ, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle Stran. Ustanovení věty první § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku se neuplatní.

13.5

Je-li Kupující Spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení případných sporů z Rezervační smlouvy, Kupní smlouvy či Rámcové smlouvy se Společností v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Je-li Kupující Spotřebitelem má rovněž právo na zahájení mimosoudního řešení případného sporu z Rezervační smlouvy, Kupní smlouvy či Rámcové smlouvy se Společností on-line prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line (http://ec.europa.eu/consumers/odr).

13.6

Rezervační smlouva, Kupní smlouva případně Rámcová smlouva a všechny vztahy z nich vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

13.7

Pro řešení sporů z Rezervační smlouvy nebo Kupní smlouvy případně Rámcové smlouvy jsou příslušné obecné soudy České republiky.

13.8

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 5. 2020.